REGULAMIN PÓŁKOLONII Z JEDNOŚCIĄ


REGULAMIN


ORGANIZATOR

LUDOWY KLUB SPORTOWY JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE
Adres: 44-178 Przyszowice, ul. Karola Miarki 1
NIP: 969-12-32-389

§1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

§2. Zgłoszenie na półkolonie możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny 501 563 212 lub mailowo: lksjednosc32@poczta.fm

§3. Podpisanie formularza o udział w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.

§ 4. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty uczestnika i dostarczenia dokumentów do kierownika półkolonii. Karta uczestnika oraz oświadczenie o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną do pobrania na stronie.

§5. Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz. 15:00.

§6. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

§7. Dowóz i odbiór dziecka – uczestnika zajęć odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów.

§8. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy i złożenie podpisu na liście obecności.

§9. Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona pisemnie przez Rodzica/Opiekuna na karcie zgłoszenia uczestnika zajęć.

§10. Przyjmowanie wpłat odbywa się pierwszego dnia turnusu lub droga elektroniczną.

§11. W przypadku nieobecności dziecka, spowodowane chorobą istnieje możliwość odrobienia danego dnia na kolejnym turnusie. Opłata za półkolonie nie będzie zwracana.

§12. Uczestnicy mają prawo:

 1. a)  do uczestnictwa we wszystkich programowych zajęciach organizowanych podczas danego turnusu,
 2. b)  korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć „Półkolonie z Jednością”
 3. c)  uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy.

§13. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:

 1. a)  podporządkowania się poleceniom wychowawcy, przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
 2. b)  brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
 3. c)  posiadania obuwia i stroju sportowego, jeśli wymaga tego forma zajęć, postępowania

zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

 1. d)  przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, szanowania rzeczy własnych i kolegów,
 2. e)  przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
 3. f)  natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałych problemach i wypadkach,
 4. g)  zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem i regulaminem zajęć orazbieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć.

§14. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie.

§15. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.

§16. Opłata za zajęcia w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana. §17. Organizatorzy zajęć zobowiązują się do zapewnienia:

 1. a)  wykwalifikowanej opieki pedagogicznej, przeszkolonej w zakresie procedur związanych z epidemią COVID-19.
 2. b)  realizacji zajęć zgodnych z programem, materiałów edukacyjnych do zajęć, natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
 3. c)  infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej.
 4. d)  zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

§18. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników.

§19. W przypadku palenia tytoniu, używania narkotyków, spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia reguł półkolonii, uczestnik zostaje wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów ). W takiej sytuacji rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka.

§19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu.

§20.Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć uczestników wypoczynku w celu autopromocji /zgoda na udostępnianie wizerunku/.

§21. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy obiektów sportowych gdzie będzie realizowany program zajęć.

§22. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną organizatorzy mają obowiązek mierzyć temperaturę każdemu uczestnikowi po przyjściu na półkolonie oraz prowadzić dziennik temperatur.

PARTNERZY: