REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO


REGULAMIN


Każdy uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa w obozie jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

 • Pełnego wykorzystania programu obozu.
 • Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku,ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów i wychowawców.
 • Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.
 • Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.
 • Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
 • Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach.
 • Przyjmowania gości podczas obozu w uzgodnieniu z kadrą obozu.

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 • Zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, i kartę NFZ
 • Przestrzegać harmonogram dnia.
 • Zapoznać się z obowiązującymi regulaminami obowiązującymi podczas obozu oraz ich przestrzegania.
 • Brać czynny udział w zajęciach.
 • Punktualnie stawiać się na posiłki, zbiórki do wyjścia na zajęcia.
 • Informować o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu.
 • Wykonywać polecenia kadry obozu: trenerów, ratownika, pracowników obiektów sportowych.
 • Bezwzględnie podporządkować się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa w wodzie, podczas kąpieli,zajęć sportowych, na obiektach sportowych, obiektach rekreacyjnych, muzeach, parkach krajobrazowych iinnych.
 • Okazywać szacunek i odnosić się z szacunkiem i kulturą wobec innych uczestników, kadry oraz personeluzatrudnionego w hotelu i obiektach sportowych, miejscach publicznych.
 • Dbać o wyposażenie hotelu, obiektów i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialnośćfinansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
 • Dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
 • Dbać o higienę i schludny wygląd.
 • W kwestiach spornych i konfliktach należy zwracać się do trenerów i wychowawców.

Uczestnikom obozu zabrania się:

 • Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć, wycieczek.
 • Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środkówodurzających.
 • Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np.noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
 • Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 • Samowolnej kąpieli, poza wyznaczonym kąpieliskiem i bez nadzoru.
 • Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00, a 7.00 rano.
 • Wynoszenia naczyń z jadalni.
 • Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.
 • Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 • Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisamiprzeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 • Udzielenie nagany.
 • Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów.
 • W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.

Organizatorzy, trenerzy i wychowawcy obozu nie ponoszą odpowiedzialności:

 • Za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia
 • Nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika,
 • Bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
PARTNERZY: