Przepisy pływania FINA 2013 -2017

pzp-logo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2013

 

Niniejsze przepisy pływania są tłumaczeniem z języka angielskiego przepisów FINA 2013 – 2017.

Tłumaczenie: Jerzy Kowalski, Jakub Krzywda

Opracowanie: Jakub Krzywda, Ryszard Nowak

 

SW 1 KIEROWNICTWO ZAWODÓW

SW 1.1 Kierownictwo zawodów powołane przez właściwe władze posiada prawo rozstrzygania wszystkich spraw nie podlegających w myśl przepisów sędziemu głównemu,

sędziom lub innym osobom i jest w mocy wstrzymać odbywanie się konkurencji i dać wskazówki zgodne z przepisami co do sposobu przeprowadzenia każdej konkurencji.

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:

-sędzia główny (2)

-kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)

-sędziowie stylu (4)

-starterzy (2)

-kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)

-inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu każdego toru)

-kierownik sekretariatu (1)

-kierownicy wyścigów (2)

-informator (1)

SW 1.2.1 Na wszystkich innych zawodach międzynarodowych właściwe władze wyznaczają taką samą lub mniejszą ilość sędziów, co podlega, tam gdzie jest to stosowne,

zatwierdzeniu przez odpowiednie regionalne lub międzynarodowe władze. Uwaga: Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej wymienione minimalne

ilości sędziów:

-na pływalni 6 torowej – 20 sędziów + sekretariat

-na pływalni 8 torowej – 24 sędziów + sekretariat

-na pływalni 10 torowej – 28 sędziów + sekretariat

SW 1.2.2 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest niedostępna to musi ona być zastąpiona przez kierownika sędziów mierzących czas, 3 sędziów mierzących czas na

każdym torze i 2 sędziów mierzących czas dodatkowo.

SW 1.2.3 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na każdym torze, może być wykorzystany

kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy. Uwaga: Na zawodach pływackich rangi Mistrzostw Polski i Grand Prix – Puchar Polski wymagani są sędziowie

celowniczy.

SW 1.3 Pływalnia i wyposażenie techniczne na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata muszą być poddane inspekcji i zostać zatwierdzone we właściwym czasie przed zawodami

pływackimi przez delegata FINA oraz członka Komitetu Technicznego Pływania FINA.

SW 1.4 Gdy telewizja używa podwodnego sprzętu do filmowania, musi on być zdalnie sterowany i nie powinien ograniczać widzenia lub toru zawodników i nie może zmienić

konfiguracji pływalni ani zasłaniać wymaganych oznaczeń FINA.

 

SW 2 SĘDZIOWIE

SW 2.1 Sędzia główny

SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych wymagań

lub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem mitingu,

konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygnięcie nie jest określone przepisami.

SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniować w zawodach, w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotyczące

trwających zawodów.

SW 2.1.3 Gdy korzysta się z sędziów celowniczych bez stosowania trzech (3) czasomierzy cyfrowych i jest to konieczne, o kolejności decyduje sędzia główny. Jeśli jest

dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki z niej muszą być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w p. SW 13.

SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali się na przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów.

Może wyznaczyć zastępców za jakichkolwiek nieobecnych, niezdolnych do pełnienia funkcji lub uznanych za nieefektywnych. Może wyznaczyć dodatkowych sędziów o ile

uzna to za konieczne.

SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnał pływakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju

pływackiego, po których następuje długi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająć swoje miejsca na platformie startowej (lub dla stylu grzbietowego i sztafet zmiennych,

sygnalizujący, że powinni bezzwłocznie wejść do wody). Drugi długi gwizdek jest sygnałem dla grzbiecisty lub pływaka sztafety zmiennej do bezzwłocznego zajęcia pozycji

startowej. Gdy pływacy i sędziowie są przygotowani do startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy są pod kontrolą startera. Wyciągnięta

ręka powinna pozostawać w tej pozycji do wydania komendy startowej. Uwaga:

Sędzia główny wyciągniętą rękę w kierunku startera trzyma tak długo, aż starter da sygnał do startu. Jeżeli sędzia główny w międzyczasie opuści rękę jest to znak dla startera,

że ma on wstrzymać start.

SW 2.1.6 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów.

Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.

 

SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego

SW 2.2.1 Kierownik nadzoruje funkcjonowanie automatycznej aparatury pomiaru czasu włącznie z przeglądem zapisu „backup timing” wideo.

SW 2.2.2 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników z wydruków komputerowych.

SW 2.2.3 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wydruków zmian sztafetowych i doniesienie o każdej przedwczesnej zmianie sędziemu głównemu.

SW 2.2.4 Kierownik może przeglądać „backup timing” wideo dla potwierdzenia przedwczesnej zmiany sztafetowej.

SW 2.2.5 Kierownik kontroluje wycofania zawodników po eliminacjach lub finałach, wprowadza wyniki na oficjalne formularze, spisuje wszystkie nowo

ustanowione rekordy i przechowuje wyniki we właściwym miejscu.

 

SW 2.3 Starter

SW 2.3.1 Starter ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu, gdy sędzia główny przekaże mu ją (SW 2.1.5) aż do rozpoczęcia wyścigu. Start odbywa się zgodnie z SW 4.

SW 2.3.2 Starter powinien zgłosić sędziemu głównemu opóźnianie startu przez pływaka, umyślne zakłócanie porządku lub inną formę złego zachowania mającego miejsce na

starcie, lecz jedynie sędzia główny może zdyskwalifikować pływaka za takie opóźnianie, umyślne zakłócanie porządku lub złe zachowanie.

SW 2.3.3 Starter ma możność rozstrzygania czy start był prawidłowy z tym jednak, że ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.

SW 2.3.4 W czasie startu do konkurencji, starter zajmuje pozycję z boku pływalni w odległości około pięciu metrów od krawędzi startowej pływalni, skąd sędziowie widzą i

słyszą sygnał startu, a pływacy słyszą sygnał.

 

SW 2.4 Kierownik wyścigu

SW 2.4.1 Zbiera zawodników przed każdym wyścigiem.

SW 2.4.2 Kierownik wyścigu informuje sędziego głównego o każdym zauważonym naruszeniu przepisów, dotyczących reklamy (GR 6) oraz jeżeli wywołany pływak

jest nieobecny.

 

SW 2.5 Kierownik inspektorów nawrotów.

SW 2.5.1 Kierownik inspektorów nawrotów zapewnia, aby inspektorzy nawrotów wypełniali swoje obowiązki w czasie zawodów.

SW 2.5.2 Kierownik inspektorów nawrotów otrzymuje zgłoszenia od inspektorów nawrotów, jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie przepisów i przedstawia je bezzwłocznie

sędziemu głównemu.

 

SW 2.6 Inspektorzy nawrotów

SW 2.6.1 Jeden inspektor nawrotów powinien być wyznaczony na każdym torze po obu stronach pływalni.

SW 2.6.2 Każdy inspektor nawrotów powinien dopilnować, że pływacy wykonują nawroty zgodnie ze stosownymi przepisami, poczynając od początku ostatniego ruchu

ramieniem przed dotknięciem i kończąc wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramieniem po nawrocie. Inspektor nawrotów na startowym końcu pływalni, powinien

dopilnować, aby pływacy przestrzegali stosownych przepisów od startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion. Inspektorzy nawrotów na końcu pływalni, na którym ma

miejsce zakończenie wyścigu, muszą dopilnować, żeby pływacy kończyli wyścig zgodnie z aktualnymi przepisami.

SW 2.6.3 W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500 m, każdy inspektor nawrotów na nawrotowym końcu pływalni, powinien notować ilość odcinków pokonanych

przez pływaka na jego torze i informować pływaka, odnośnie pozostającej ilości odcinków do zakończenia poprzez pokazywanie tablic z ich liczbą. Może zostać użyte

urządzenie półautomatyczne, włącznie z podwodnym wyświetlaczem.

SW 2.6.4 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, daje sygnał ostrzegawczy, gdy pływak na jego torze ma do przepłynięcia dwie długości pływalni i pięć (5)m

do zakończenia wyścigu indywidualnego 800 i 1500 m. Sygnał ten może być powtarzany po nawrocie dopóki pływak nie dopłynie do znaku 5 m na linie. Sygnałem

ostrzegawczym może być gwizdek lub dzwonek.

SW 2.6.5 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, w wyścigach sztafetowych określa, czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową,

gdy poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej. Gdy dostępna jest automatyczna aparatura do sędziowania zmian w sztafecie, to powinna ona być zastosowana zgodnie

z SW 13.1.

SW 2.6.6 Inspektorzy nawrotów powinni zgłosić o każdym naruszeniu przepisów na podpisanych kartach, z określeniem konkurencji, numeru toru i

przewinienia, kierownikowi inspektorów nawrotów, który powinien bezzwłocznie przekazać zgłoszenie sędziemu głównemu. Uwaga:

Na wszystkich zawodach pływackich w kraju funkcję sędziów mierzących czas pełnią inspektorzy nawrotów po stronie zakończenia wyścigu.

 

SW 2.7 Sędziowie stylu

SW 2.7.1 Sędziowie stylu powinni być rozmieszczeni po każdej stronie pływalni.

SW 2.7.2 Każdy sędzia stylu kontroluje prawidłowość przestrzegania przepisów dotyczących stylu pływania dla właściwego stylu i obserwuje nawroty i finisze, pomagając

inspektorom nawrotów.

SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają naruszenie przepisów sędziemu głównemu na podpisanej kartce, wyszczególniając konkurencję, numer toru i przewinienie.

 

SW 2.8 Kierownik sędziów mierzących czas

SW 2.8.1 Kierownik sędziów mierzących czas przydziela miejsca siedzące wszystkim sędziom mierzącym czas oraz tory, za które są odpowiedzialni. Jest zalecane, że powinno

być po trzech (3) sędziów mierzących czas na każdym torze. Jeżeli nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu, powinno być wyznaczonych dwóch (2) dodatkowych

sędziów mierzących czas, którzy będą mogli być skierowani do zastąpienia sędziego mierzącego czas, którego czasomierz nie został włączony lub zatrzymał się w czasie

wyścigu lub, który z jakiejkolwiek przyczyny nie może zarejestrować czasu. Gdy stosowane są czasomierze cyfrowe, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu.

SW 2.8.2 Kiedy jest dostępny tylko jeden (1) sędzia mierzący czas na tor, dodatkowy sędzia mierzący czas musi być wyznaczony w razie awarii czasomierza.

Dodatkowo kierownik sędziów mierzących czas musi zawsze mierzyć czas zwycięzcy każdego wyścigu.

SW 2.8.3 Kierownik sędziów mierzących czas, zbiera od sędziów mierzących czas na każdym torze karty, pokazujące zarejestrowany czas i, o ile to konieczne kontroluje ich

czasomierze.

SW 2.8.4 Kierownik sędziów mierzących czas odnotowuje lub sprawdza oficjalny czas na karcie na każdym torze.

 

SW 2.9 Sędziowie mierzący czas

SW 2.9.1 Każdy sędzia mierzący czas, mierzy czas pływaków na przydzielonym mu torze, zgodnie z SW 11.3. Czasomierze powinny być właściwie certyfikowane.

SW 2.9.2 Każdy sędzia mierzący czas, powinien uruchomić swój czasomierz na sygnał startu i zatrzymać, gdy pływak na jego torze zakończy wyścig. Sędziowie mierzący czas

mogą być poinstruowani przez kierownika sędziów mierzących czas aby rejestrowali czasy dystansów pośrednich w wyścigach dłuższych niż 100 m.

SW 2.9.3 Bezpośrednio po wyścigu, sędziowie mierzący czas na każdym torze, notują wyniki ze swoich czasomierzy na karty, przekazują je kierownikowi sędziów mierzących

czas i o ile są o to proszeni przedstawiają swoje czasomierze do kontroli. Ich czasomierze muszą być zerowane na krótki gwizdek sędziego głównego zapowiadający kolejny

wyścig.

SW 2.9.4 W przypadku nie stosowania wspierającego systemu video, może być konieczne korzystanie z kompletu sędziów mierzących czas, nawet gdy aparatura

do automatycznego pomiaru czasu jest zastosowana.

 

SW 2.10 Kierownik sędziów celowniczych – jeżeli wymagany

SW 2.10.1 Kierownik sędziów celowniczych wyznacza dla każdego sędziego celowniczego jego stanowisko oraz miejsce, które ma ustalić.

SW 2.10.2 Po wyścigu, kierownik sędziów celowniczych zbiera podpisane karty celownicze od każdego sędziego celowniczego i ustala kolejność miejsc, które przekazuje

bezpośrednio do sędziego głównego.

SW 2.10.3 Gdy do sędziowania zakończenia wyścigu zastosowana jest automatyczna aparatura do pomiaru czasu, kierownik sędziów celowniczych po każdym wyścigu musi

przedstawić kolejność zawodników zarejestrowaną przez aparaturę. Uwaga:

Jeżeli nie zastosowano automatycznej aparatury pomiarowej, kierownik sędziów celowniczych ma prawo ustalania miejsc jak i inni sędziowie celowniczy. Jeżeli

sam obserwował wyścig i jest przekonany co do kolejności zajętych miejsc przez pływaków, mimo że z kart celowniczych to nie wynika, wówczas jest on upoważniony do

ustalenia kolejności, jaką sam zanotował. Natomiast, gdy nie jest w stanie orzec zgodnej kolejności, wówczas decyzję podejmuje sędzia główny, kierując się:

· osobistą obserwacją zakończenia wyścigu

· czasami uzyskanymi przez pływaków

 

SW 2.11 Sędziowie celowniczy – jeżeli wymagani

SW 2.11.1 Sędziowie celowniczy usytuowani są na podniesionych miejscach, w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu, skąd mają przez cały czas przejrzysty widok toru i linii

zakończenia wyścigu, chyba że obsługują oni automatyczną aparaturę do sędziowania na torach, na które zostali przydzieleni dla wciskania przycisku przy zakończeniu

wyścigu.

SW 2.11.2 Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy notują kolejność miejsc, zajętych przez zawodników. Sędziowie celowniczy, inni niż obsługujący przyciski, nie

mogą spełniać funkcji, jako mierzący czas w tej samej konkurencji.

 

SW 2.12 Sekretariat (nie dotyczy igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata)

SW 2.12.1 Kierownik sekretariatu jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników wydruku komputera lub wyników czasów i miejsc w każdym wyścigu, otrzymanych

od sędziego głównego. Kierownik sekretariatu powinien uwierzytelnić podpisanie wyników przez sędziego głównego.

SW 2.12.2 Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub z finałów, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, sporządzają wykaz nowo ustanowionych

rekordów, prowadzą punktację tam, gdzie ona obowiązuje.

 

SW 2.13 Sędziowie podejmują swoje decyzje samodzielnie i niezależnie od siebie, chyba że przepisy pływania stanowią inaczej.

 

SW 3 ROZSTAWIENIE ELIMINACJI I FINAŁÓW

Miejsca startowe do wszystkich konkurencji na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, igrzyskach regionalnych i innych zawodach FINA powinny być przydzielane jak następuje:

 

SW 3.1 Eliminacje

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich uczestników, uzyskane w ciągu wyznaczonego okresu kwalifikacyjnego poprzedzającego ostateczny termin

zgłoszeń, powinny być przedłożone na formularzu zgłoszeniowym lub on-line, zgodnie z komunikatem, i ułożone przez komitet organizacyjny wg kolejności czasów. Pływacy,

którzy nie przedłożą czasów będą traktowani jako najwolniejsi i umieszczeni zostaną na końcu listy. Rozmieszczenie pływaków z identycznymi czasami lub, gdy jest więcej niż

jeden pływak bez podanego czasu będzie rozstrzygnięte przez losowanie. Pływacy będą rozstawiani na torach zgodnie z procedurą opisaną poniżej w SW 3.1.2. W wyścigach

eliminacyjnych pływacy będą rozstawieni zgodnie z przedłożonymi czasami w następujący sposób:

SW 3.1.1.1 Jeśli jest jeden wyścig, to powinien on być rozstawiony jako finałowy i rozgrywany tylko w sesji finałowej.

SW 3.1.1.2 Jeżeli są dwa wyścigi, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu, następny

najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu itd.

SW 3.1.1.3 Jeżeli są trzy wyścigi, za wyjątkiem konkurencji 400m, 800m i 1500m, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w trzecim wyścigu, następny

najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu, czwarty najszybszy pływak w trzecim wyścigu, piąty w drugim, szósty

najszybszy w pierwszym, siódmy w trzecim itd.

SW 3.1.1.4 Jeśli są cztery wyścigi lub więcej, za wyjątkiem konkurencji 400m, 800m i 1500m, to ostatnie trzy w tej konkurencji muszą być rozstawiane zgodnie

z SW 3.1.1.3 przedstawionym powyżej. Wyścig poprzedzający ostatnie trzy wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków. Wyścig poprzedzający ostatnie

cztery wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków itd. Tory, w każdym wyścigu muszą być przydzielane w porządku malejącym wg przedłożonych

czasów, zgodnie ze wzorem podanym poniżej w SW 3.1.2.

SW 3.1.1.5 W konkurencjach 400m, 800m i 1500m, ostatnie dwie serie konkurencji powinny być rozstawione zgodnie z SW 3.1.1.2.

SW 3.1.1.6 Wyjątek: gdy są dwa lub więcej wyścigów w konkurencji, to powinno być minimum trzech pływaków rozstawionych w każdym wyścigu, ale kolejne skreślenia

mogą zredukować ilość pływaków w tym wyścigu do mniej niż trzech.

SW 3.1.1.7 Gdy dostępna jest pływalnia 10-cio torowa i uzyskano jednakowe czasy dla ósmego miejsca eliminacji 800 m i 1500 m st. dowolnym w finale może być użyty

tor 9, poprzez losowanie toru 8 i 9 i ich przydziału pomiędzy zawodników, którzy zajęli 8 miejsce. W przypadku trzech (3) jednakowych czasów dla ósmego miejsca

eliminacji, tor 9 i 0 mogą być użyte, poprzez losowanie toru 8, 9 i 0.

SW 3.1.1.8 Gdy pływalnia 10-torowa nie jest dostępna zastosowanie ma przepis SW 3.2.3.

SW 3.1.2 Z wyjątkiem konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, przydział torów powinien się odbywać (tor nr 1 powinien się znajdować z prawej strony stojąc na końcu

startowym przodem do pływalni, 0 przy korzystaniu z pływalni 10-cio torowej) poprzez umieszczenie najszybszego pływaka lub zespołu na środkowym torze pływalni, na

pływalniach o nieparzystej ilości torów lub na torze 3 lub 4 odpowiednio na pływalniach o 6-ciu lub 8-miu torach. Na pływalniach 10-cio torowych najszybszy pływak

powinien być rozstawiony na torze 4. Pływak z następnym najlepszym czasem powinien być umieszczony po jego lewej stronie, pozostali naprzemiennie po prawej i lewej

zgodnie z podanymi czasami. Pływakom z identycznymi czasami, tory są przydzielane poprzez losowanie zgodnie z podanym wcześniej wzorem.

SW 3.1.3 W konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, w zależności od decyzji kierownictwa zawodów, wyścig może rozpoczynać się zarówno z jednego jak i z drugiego końca

pływalni w zależności od takich czynników jak elektroniczna aparatura, pozycja startera itd. Kierownictwo zawodów powinno powiadomić pływaków o ich decyzji

wystarczająco wcześnie przed rozpoczęciem zawodów. Niezależnie od tego, z którego końca pływalni odbywa się start, pływacy powinni być rozstawieni na tych samych

torach.

 

SW 3.2 Półfinały i finały

SW 3.2.1 W wyścigach półfinałowych, serie rozstawiane są zgodnie z SW 3.1.1.2

SW 3.2.2 Gdy nie ma potrzeby przeprowadzania eliminacji, tory przydzielane są zgodnie z SW 3.1.2. Jeżeli eliminacje odbyły się, to tory powinny być przydzielane

jak w SW 3.1.2, jednak w oparciu o czasy uzyskane w tych eliminacjach.

SW 3.2.3 W konkurencji, w której pływacy w tym samym lub innym wyścigu eliminacyjnym uzyskają jednakowe czasy zmierzone do 1/100 sekundy, dające im ósme/dziesiąte

lub szesnaste/dwudzieste miejsce w zależności od zastosowania 8 lub 10 torów, powinien odbyć się dodatkowy wyścig rozstrzygający,

który pływak kwalifikuje się do odpowiedniego finału. Dodatkowy wyścig powinien odbyć się po tym jak wszyscy mający wziąć w nim udział pływacy ukończą swoje

wyścigi eliminacyjne, w czasie uzgodnionym pomiędzy kierownictwem zawodów i zaangażowanymi stronami. Jeśli ponownie zmierzone zostaną jednakowe czasy powinien

odbyć się jeszcze jeden dodatkowy wyścig. Jeśli jest wymagany powinien się odbyć dodatkowy wyścig dla wyłonienia pierwszego i drugiego rezerwowego o ile zarejestrowane

zostały jednakowe czasy.

SW 3.2.4 Gdy jeden lub więcej pływaków wycofa się z wyścigu półfinałowego lub finałowego (A lub B) zostaną powołani zawodnicy rezerwowi w kolejności zajętych miejsc w

eliminacjach lub półfinałach. Konkurencja lub konkurencje muszą być ponownie rozstawione i muszą być wydane listy startowe, precyzujące zmiany lub zastępstwa, jak to

opisano w SW 3.1.2.

SW 3.2.5 W eliminacjach, półfinałach i finałach, pływacy muszą się zgłosić na pierwsze miejsce zbiórki nie później niż 20 min. przed startem ich wyścigu. Po kontroli udają

się do ostatecznego miejsca zbiórki.

SW 3.3 W innych zawodach dla przydzielania torów można zastosować losowanie.

 

SW 4 START

SW 4.1 Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek (SW 2.1.5) sędziego głównego pływacy

wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na krawędzi słupka startowego.

Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu.

SW 4.2 Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego (SW 2.1.5) pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na

drugi długi gwizdek sędziego głównego, pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca startowe (SW 6.1). Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę

„na miejsca”. Gdy wszyscy pływacy są nieruchomi, starter podaje sygnał startu.

SW 4.3 W igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i innych imprezach FINA komenda „na miejsca” podawana jest w języku angielskim, a sygnał startu jest powielony przez

głośniki zamontowane po jednym przy każdym słupku startowym.

SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig

jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się,

a pozostali pływacy zostają cofnięci po czym startują ponownie. Sędzia główny powtarza procedurę startową rozpoczynając od długiego gwizdka (drugiego długiego gwizdka dla

stylu grzbietowego) zgodnie z SW 2.1.5.

 

SW 5 STYL DOWOLNY

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym sposobem, z wyjątkiem sposobu przewidzianego dla konkurencji stylu zmiennego

w konkurencji indywidualnej i sztafety zmiennej, styl dowolny oznacza każdy inny sposób pływania niż grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.

SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała.

SW 5.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody, z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu

i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem, głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

 

SW 6 STYL GRZBIETOWY

SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub

stanie na nich jest zabronione.

SW 6.2 Na sygnał startu i po nawrocie, pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig, z wyjątkiem gdy wykonuje nawrót, jak to stanowi SW 6.4. Normalna pozycja na plecach

dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie włączając 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia.

SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie

dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

SW 6.4 W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała znajdując się na swoim torze. W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka

mogą być obrócone poza płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić natychmiastowe ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub natychmiastowe

ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.

SW 6.5 Kończąc wyścig pływak musi dotknąć ściany, znajdując się w pozycji na plecach znajdując się na swoim torze.

 

SW 7 STYL KLASYCZNY

SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe

kopnięcie jest dozwolone w czasie pierwszego ruchu ramion, po którym następuje kopnięcie w stylu klasycznym.

SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie

jest dozwolony, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. W czasie wyścigu

cykl ruchowy musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie i w tej samej

poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.

SW 7.3 Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, na, pod lub nad powierzchnią wody. Łokcie muszą być pod wodą, z wyjątkiem ostatniego ruchu przed

nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą być przenoszone do tyłu, na lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza

linię bioder, z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie.

SW 7.4 W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część głowy pływaka musi „łamać” powierzchnię wody. Głowa musi „złamać” powierzchnię wody zanim dłonie

rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej części drugiego ruchu. Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie bez ruchu

naprzemiennego.

SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolony, z wyjątkiem SW 7.1, ruch naprzemienny ani ruch delfinowy ku dołowi.

Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.

SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra

wody. W trakcie ostatniego cyklu przed nawrotem i na zakończenie wyścigu dozwolony jest ruch ramion bez następującego po nim kopnięcia nogami. Głowa może być zanurzona po

ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że „złamie” ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu

ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.

 

SW 8 STYL MOTYLKOWY

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod wodą na boku są dozwolone. Obrót

na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach

przy opuszczaniu ściany.

SW 8.2 Oba ramiona muszą być przenoszone równocześnie, nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie, pod powierzchnią wody do tyłu przez cały wyścig,

z uwzględnieniem SW 8.5.

SW 8.3 Wszystkie ruchy nóg do góry i w dół muszą być równoczesne. Nogi lub stopy nie muszą być na tym samym poziomie ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych

w stosunku do siebie. Ruchy nóg do stylu klasycznego nie są dozwolone.

SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.

SW 8.5 Po starcie i po nawrotach, pływak może wykonać pod wodą jeden lub więcej ruchów nóg i jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest całkowite

zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 m po starcie i każdym nawrocie, przed tym punktem głowa musi złamać lustro wody. Pływak musi pozostawać wynurzony do

następnego nawrotu lub finiszu.

 

SW 9 STYL ZMIENNY

SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym

wymienionym stylem zawodnik pokonuje 1/4 dystansu.

SW 9.2 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema stylami w następującej kolejności: grzbietowy,

klasyczny, motylkowy i dowolny.

SW 9.3 Zakończenie pływania każdym ze stylów musi się odbyć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym stylu.

 

SW 10 WYŚCIG

SW 10.1 Wszystkie wyścigi indywidualne muszą odbywać się oddzielnie dla każdej płci.

SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały dystans.

SW 10.3 Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.

SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone

zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.

SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie dyskwalifikuje

zawodnika, nie może on jednak chodzić.

SW 10.6 Podciąganie się na linie torowej nie jest dozwolone.

SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego. Jeśli przewinienie jest umyślne, sędzia

główny powiadamia o tym związek pływacki kraju, na terenie którego odbywa się wyścig i związek pływacki zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubiór, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak

rękawice, łapki, płetwy, opaski czy substancje klejące). Można zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to

zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.

SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany w

przewidzianym dla niego następnym wyścigu.

SW 10.10 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków. Dopuszcza się rozgrywanie sztafet mieszanych. Sztafety mieszane muszą składać z dwóch (2) mężczyzn

i dwóch (2) kobiet. Międzyczasy uzyskane w tych konkurencjach nie mogą być uznawane jako rekordy i/lub czasy zgłoszeniowe.

SW 10.11 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły kontakt z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny dotknął ściany,

będzie zdyskwalifikowana.

SW 10.12 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny, niż wyznaczony do płynięcia danego odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy pływacy,

wszystkich zespołów ukończą wyścig – będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.13 Skład zespołu sztafetowego i kolejność startu muszą być podane przed wyścigiem. Każdy członek zespołu sztafetowego może płynąć w wyścigu tylko raz. Zestawienie

składu zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy eliminacjami i finałami danej konkurencji, pod warunkiem, że jest to dokonane z listy pływaków właściwie zgłoszonych

przez federację członkowską do tej konkurencji. Płynięcie w innej kolejności niż zgłoszona spowoduje dyskwalifikację zespołu. Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie

w przypadku udokumentowanej przez lekarza niedyspozycji.

SW 10.14 Każdy pływak, który skończy swój wyścig lub swój odcinek w konkurencji sztafetowej, musi bezzwłocznie opuścić pływalnię nie przeszkadzając żadnemu innemu

pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu. W przeciwnym wypadku, winny pływak lub jego zespół sztafetowy będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.15 Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, sędzia główny może zezwolić mu na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub, gdy przewinienie nastąpi

w wyścigu finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić powtórzenie wyścigu.

SW 10.16 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne urządzenie lub system dający taki efekt.

 

SW 11 POMIAR CZASU

SW 11.1 Działanie elektronicznej aparatury do pomiaru czasu musi być nadzorowane przez wyznaczonych sędziów. Czasy zarejestrowane przez aparaturę powinny być

wykorzystane do określenia zwycięzcy, kolejności wszystkich zajętych miejsc i czasów uzyskanych na każdym torze. Określone w ten sposób zajęte miejsca i uzyskane czasy mają

pierwszeństwo przed decyzjami sędziów celowniczych i sędziów mierzących czas. W przypadku awarii aparatury lub gdy jest jasno wykazane, że nastąpił błąd aparatury lub gdy

pływakowi nie udało się jej uaktywnić decyzje sędziów celowniczych i czasy zanotowane przez sędziów mierzących czas powinny być oficjalne (patrz SW 13.3).

SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu, wyniki muszą być rejestrowane tylko do 1/100 sekundy. Gdy możliwe jest rejestrowanie do 1/1000 sekundy,

trzecia cyfra po przecinku nie powinna być odnotowywana ani wykorzystana do określania czasu lub miejsca. W konkurencji z jednakowymi czasami, wszyscy pływacy, którzy

uzyskają taki sam czas z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać wynik z dokładnością

tylko do 1/100 sekundy.

SW 11.3 Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez trzech sędziów

mierzących czas, wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA w danym kraju. Wszystkie czasomierze powinny być certyfikowane. Pomiar ręczny

powinien rejestrować wyniki do 1/100 sekundy. Gdy nie została zastosowana elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy mierzone ręcznie powinny być określane

jak następuje:

SW 11.3.1 Jeśli dwa z trzech czasomierzy zarejestrowały taki sam czas, a trzeci inny, dwa identyczne czasy stanowią czas oficjalny.

SW 11.3.2 Jeśli wszystkie trzy czasomierze zmierzą inne czasy, wynik środkowy stanowi czas oficjalny.

SW 11.3.3 W przypadku zadziałania tylko dwóch z trzech czasomierzy oficjalnym czasem jest czas średni.

SW 11.4 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest notowana w oficjalnych wynikach, bez podania ani ogłaszania czasu ani

miejsca.

SW 11.5 W przypadku dyskwalifikacji zespołu sztafetowego, oficjalne międzyczasy do czasu dyskwalifikacji są odnotowywane jako wyniki oficjalne.

SW 11.6 Wszystkie międzyczasy na 50 i 100 m zawodników rozpoczynających wyścigi sztafetowe powinny być odnotowywane i publikowane w oficjalnych protokołach.

 

SW 12 REKORDY ŚWIATA

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

sztafeta mieszana: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów st. zmiennym

SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 100, 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 50, 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 50 i 4 x 100 metrów

sztafeta mieszana: 4 x 50 metrów st. dowolnym i 4 x 50 metrów st. zmiennym

SW 12.3 Członkowie zespołów sztafetowych muszą posiadać tę samą narodowość.

SW 12.4 Wszystkie rekordy muszą być uzyskiwane w zawodach ze startu wspólnego lub indywidualnych wyścigach z czasem, przeprowadzanych publicznie i ogłaszanych do

wiadomości publicznej, przynajmniej na trzy dni przed planowaną próbą. W indywidualnym wyścigu z czasem, usankcjonowanym przez federację członkowską jako wyścig z

czasem w czasie trwających zawodów, nie jest konieczne ogłoszenie o próbie na trzy (3) dni przed jej odbyciem.

SW 12.5 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację

członkowską FINA, w kraju, w którym działa.

SW 12.6 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości każdego toru musi być potwierdzony na zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.

SW 12.7 Rekordy świata są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru półautomatycznego w przypadku

niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.

SW 12.8 Rekordy świata mogą być ustanawiane wyłącznie przez pływaków używających w czasie ustanawiania rekordu kostiumu aprobowanego przez FINA.

SW 12.9 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako równorzędne rekordy, a pływacy uzyskujący te jednakowe czasy będą zwani współrekordzistami.

Jako rekordowy może być uznany tylko czas zwycięzcy wyścigu. W przypadku równoczesnego zakończenia wyścigu, w którym ustanawia się rekord świata, każdy pływak, który

przypłynął równocześnie jest zwycięzcą.

SW 12.10 Rekordy świata mogą być ustanawiane w słodkiej wodzie. Rekordy świata ustanowione w wodzie morskiej lub oceanicznej nie będą uznane.

SW 12.11 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym, za wyjątkiem sztafet mieszanych, może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata. Jeśli zawodnik płynący w zespole

sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną

dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.

SW 12.12 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata na odcinku pośrednim jeśli on, jego trener lub kierownik poprosi sędziego

głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub, gdy czas płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na

odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowany odcinek konkurencji.

SW 12.13 Zgłoszenie rekordów świata musi być dokonane na oficjalnym formularzu FINA przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów

i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji członkowskiej w kraju pływaka, o ile jest przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi regulaminowe włączając

certyfikat z negatywnym wynikiem kontroli antydopingowej (DC 5.3.2). Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu czternastu (14)

dni od uzyskania wyniku.

SW 12.14 Zgłoszenie rekordu świata powinno być wstępnie dokonane telegraficznie, teleksem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania

wyniku.

SW 12.15 Federacja członkowska kraju pływaka powinna poinformować listownie o takim wyniku sekretarza honorowego FINA dla uzyskania informacji i podjęciu działania, o ile

to konieczne dla zapewnienia aby oficjalne zgłoszenie zostało przedstawione we właściwy sposób przez odpowiednie władze.

SW 12.16 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte w zgłoszeniu, wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są

dokładne, sekretarz honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata, dopilnowuje, aby informacja została opublikowana i osoby których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymały

dyplomy.

SW 12.17 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane automatycznie.

SW 12.18 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.13 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu

świata. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.

SW 12.19 Jeśli zgłoszenie rekordu świata zostanie zaakceptowane przez FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju pływaka, dyplom podpisany przez

prezesa i sekretarza honorowego FINA do wręczenia pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim członkom zespołu sztafetowego,

Który ustanowił rekord świata. Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska. Uwagi dotyczące rekordów Polski:

1. Rekordy Polski w kategoriach: seniorów, juniorów 18 i 17 lat, juniorów młodszych 16, 15, 14 w pływaniu mogą być ustanowione wyłącznie przy zastosowaniu

automatycznego urządzenia do pomiaru czasu.

2. Rekordy Polski mogą być ustanawiane w następujących kategoriach wiekowych: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 lat i seniorów. Dopuszcza się możliwość ustanowienia rekordu

Polski w starszej kategorii, przez pływaka z młodszej kategorii wiekowej.

3. Rekordy Polski w wyścigach sztafetowych mogą być ustanawiane w relacji reprezentacji Polski i zespołów klubowych. Sztafeta złożona z zawodników różnych

roczników może ustanowić rekord w kategorii wiekowej najstarszego zawodnika.

4. Rekordy Polski notowane są przez PZP oddzielnie na pływalniach 25 i 50 m posiadających metryki pomiaru długość (homologacje).

5. Organizator zawodów, na których uzyskano wynik lepszy od aktualnego rekordu Polski, ma obowiązek dostarczyć do PZP czytelnie wypełnioną „kartę startową”,

zawierającą wszystkie pozycje z wpisanym ostatecznym wynikiem, określeniem pomiaru czasu i podpisem sędziego głównego, sędziów mierzących czas. W przypadku pomiaru

ręcznego przynajmniej jeden musi posiadać klasę związkową.

6. Wynik rekordowy uzyskany za granicą może być zatwierdzony na podstawie sprawozdania z zawodów, dostarczonego do PZP przez kierownika lub trenera ekipy.

7. Rekordy Polski seniorów i juniorów, kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach wiekowych notowane są w konkurencjach objętych systemem współzawodnictwa

poszczególnych roczników.

8. Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.

 

SW 13 Postępowanie przy sędziowaniu automatycznym

SW 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejność i czasy tak ustalone, a także ocena zmian

sztafetowych mają pierwszeństwo nad decyzjami sędziów mierzących czas.

SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu nie zarejestruje miejsca i/lub czasu jednego lub więcej pływaków w danym wyścigu, należy:

SW 13.2.1 Odnotować wszystkie czasy i miejsca zarejestrowane przez aparaturę pomiarową;

SW 13.2.2 Odnotować czasy i miejsca rejestrowane przez sędziów;

SW 13.2.3 Oficjalne miejsce zostanie ustalone jak następuje:

SW 13.2.3.1 Pływak z czasem i miejscem zarejestrowanym przez automatyczną aparaturę pomiarową musi zachować swoje miejsce w stosunku do innych pływaków

mających czas i miejsce zarejestrowane przez automatyczną aparaturę pomiarową w tym wyścigu.

SW 13.2.3.2 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała miejsca, lecz zarejestrowała czas będzie miał ustalone miejsce na podstawie

porównania jego czasu z automatycznej aparatury pomiarowej z czasami innych pływaków zmierzonymi przez automatyczną aparaturę pomiarową.

SW 13.2.3.3 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała ani miejsca ani czasu zajmuje miejsce ustalone na podstawie czasu

zarejestrowanego przez pomiar półautomatyczny lub na podstawie czasów zmierzonych przez trzy czasomierze cyfrowe.

SW 13.3 Ustalenie oficjalnego czasu odbywa się jak następuje:

SW 13.3.1 Oficjalnym czasem dla wszystkich pływaków, którym automatyczna aparatura pomiarowa zmierzyła czas, będzie ten czas.

SW 13.3.2 Oficjalnym czasem wszystkich pływaków nie mających czasów zarejestrowanych przez automatyczną aparaturę pomiarową, jest czas z trzech czasomierzy

cyfrowych lub pomiar półautomatyczny.

SW 13.4 Dla określenia relatywnej kolejności finiszu dla różnych serii postępować należy jak następuje:

SW 13.4.1 Kolejność wszystkich zawodników zostanie ustalona na podstawie porównania ich oficjalnych czasów.

SW 13.4.2 Jeżeli oficjalny czas pływaka jest równy oficjalnemu czasowi (-om) jednego lub więcej pływaków, wszyscy pływacy mający taki sam czas, zajmują to samo miejsce

w tej konkurencji.

Przepisy obowiązują od 25 września 2013 roku.

Kontakt

Ludowy Klub Sportowy
Jedność 32 Przyszowice
ul. Karola Miarki 1
44-178 Przyszowice
NIP: 969-12-32-389
23 1050 1298 1000 0024 0478 8222
lksjednosc32@poczta.fm
tel: 501 563 212

Sponsorzy

PARTNERZY: